Privacyverklaring

Integriteit, respect en zorgvuldigheid in de omgang en bescherming van persoonsgegevens van klanten, van welke aard dan ook, behoren tot de kernwaarden van de dienstverlening van GarantiBank International N.V.. De navolgende bepalingen geven aan op welke wijze de Bank invulling geeft aan deze kernwaarden.

1. GarantiBank International N.V. is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met- en de wettelijke bescherming van persoonsgegevens van klanten. Een exemplaar van de gedragscode en de bijbehorende toelichting kunt u opvragen bij GarantiBank International N.V..

2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt GarantiBank International N.V. om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld ten behoeve van andere diensten van GarantiBank International N.V., zodat steeds een afgewogen en evenwichtig advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Indien u geen informatie over diensten en producten wenst te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw relatiebeheerder of bij de afdeling die de desbetreffende bancaire dienst(en) verricht. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor het voorkomen, waarnemen en bestrijden van fraude en witwassen, waartoe GarantiBank International N.V. is verplicht op grond van de geldende wet- en regelgeving.

3. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat GarantiBank International N.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die GarantiBank International N.V. jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, anders dan voor de uitvoering van de door u verstrekte opdrachten noodzakelijk is.

4. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij uw relatiebeheerder of bij de afdeling die de desbetreffende bancaire dienst(en) voor u verricht.

5. De website van GarantiBank International NV maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen en analyseren van gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookie bestanden. Cookie bestanden zijn kleine tekstbestanden die door een website automatisch aan uw browser wordt aangeboden, hetzij door ons dan wel door een Service Provider. De tekstbestanden worden gebruikt om u als bezoeker te kunnen herkennen en om specifieke informatie te onthouden, zoals pagina voorkeur, IP adres en het aantal bezoeken aan de website. De verzamelde gegevens gebruiken wij om onze website te optimaliseren om een efficiënter gebruik van onze website voor onze bezoekers mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website ( met inbegrip van uw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen. De door GarantiBank verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld met derden indien de wet hiertoe ons noodzaakt dan wel deze derde in opdracht van GarantiBank de gegevens zal bewerken voor verder intern gebruik. De informatie die wordt verzameld op deze manier blijft anoniem en is niet persoonlijk identificeerbaar. U kunt cookie bestanden in uw browser buiten werking stellen, zonder dat dit verregaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Door het gebruik van deze website stemt u ermee in dat gegevens over u worden gebruikt door GarantiBank op een wijze en voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven.

6. De geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van GarantiBank International N.V. is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer: m1064005