Privacyverklaring

1. Inleiding

GarantiBank International N.V. (ꞋGBIꞋ) verwerkt persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij u een overzicht geven van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, van uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ('AVG') en de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, welke gegevens door ons worden verwerkt en hoe deze worden gebruikt. In dit document geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door GBI.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en met wie kan ik contact opnemen?

De verantwoordelijke instantie is:

GarantiBank International N.V.
Keizersgracht 569-575
1017 DR Amsterdam Nederland
Tel: +31205539700 Fax: +31206242466
E-mail: info@garantibank.eu
De contactgegevens van ons Functionaris voor de Gegevensbescherming ('FG'):

Wilt u meer weten over de gegevensbescherming bij GBI, wilt u uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uitoefenen, of heeft u andere vragen of opmerkingen over gegevensbescherming, neem dan contact op met ons FG.

GarantiBank International N.V.
Keizersgracht 569-575
1017 DR Amsterdam Nederland
Tel: +31205539700 Fax: +31206242466
E-mail: DPT@garantibank.eu

3. Cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van GBI gebruik van cookies. Als u onze website bezoekt kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens opslaan en gebruiken. GBI verzamelt ook informatie over het gebruik van onze website. Op https://www.garantibank.nl/algemeen/cookie-beleid kunt u meer informatie vinden over cookies.

4. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt informatie die betrekking heeft op u en waarmee u (al dan niet in combinatie met andere informatie) kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geslacht, geboorteplaats, nationaliteit, nationale identificatienummers, ID-gegevens, handtekening en het IP-adres van uw computer. Daarnaast verwerken wij, onder bepaalde omstandigheden en alleen waar dit wettelijk is toegestaan, ook andere gegevens (bijv. betalingsopdrachten), gegevens voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen of een door u verrichte overboeking, informatie over uw financiële situatie, belastingadministratie, stemopnames en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de bovenstaande categorieën.

Sommige persoonsgegevens worden als gevoelig beschouwd, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, etniciteit, ras of uw Burgerservicenummer. GBI verwerkt gevoelige persoonsgegevens alleen indien dit vereist is volgens de nationale wetgeving, en met uw uitdrukkelijke toestemming. GBI verwerkt gevoelige persoonsgegevens alleen met inachtneming van de hoogste niveaus van technologische en organisatorische maatregelen.

5. Wat betekent verwerking?

Verwerking betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een deel van persoonsgegevens. In de AVG worden de volgende voorbeelden genoemd van verwerking: Ꞌverzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevensꞋ.

6. Wiens persoonsgegevens verwerkt GBI?

GBI verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een directe of indirecte relatie heeft of heeft gehad. Bijvoorbeeld: persoonlijke gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers of mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.

7. Welke bronnen gebruikt GBI om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?

Wij verwerken persoonlijke gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen. Waar nodig verzamelen wij uw persoonlijke gegevens ook bij publiek toegankelijke bronnen (bijv. registers, internet en pers), andere bedrijven binnen de Turkiye Garanti Bankasi A.S. groep (ꞋTGB-groepꞋ), de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria groep (ꞋBBVA-groepꞋ) of andere derden.

8. Waarom verwerkt GBI uw persoonsgegevens (doel van de gegevensverwerking) en wat is daarvoor de rechtsgrondslag?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen:

 • a. Om onze overeenkomst met u uit te voeren
  De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verlenen van bancaire en financiële diensten in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst(en) met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst: het uitvoeren van uw orders en het uitvoeren van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en administreren van bancaire diensten en transacties.

  De gegevensverwerking heeft voornamelijk betrekking op een specifiek product (bijv. een rekening, een krediet, spaargelden of een deposito) en kan omvatten: adviesverlening, uitvoering van transacties, orders, het waarborgen van de IT-veiligheid, de verwerking van gegevens ter bepaling van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van de gegevens, de controle door de raad van toezicht of de toezichthoudende organen, de traceerbaarheid van orders en andere overeenkomsten, alsmede kwaliteitscontrole door middel van bepaalde documentatie en, indien nodig, het opnemen van telefoongesprekken.

  Meer informatie over de doeleinden van de gegevensverwerking vindt u in de relevante contract documenten en voorwaarden.
 • b. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan GBI is onderworpen
  Als bank hebben wij te maken met diverse wettelijke verplichtingen en eisen ten aanzien van het bankentoezicht (zoals de Europese Centrale Bank, de Europese Bankautoriteit, De Nederlandsche Bank en de AFM). De verwerkingsdoeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: kredietcontroles, identiteits- en leeftijdscontroles om te voldoen aan de Ken Je Klant verplichtingen, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het bestrijden van de financiering van terrorisme, het voldoen aan verplichtingen met betrekking tot fiscale controles en –rapportages, evenals de beoordeling en het beheer van risico's bij de bank en binnen de TGBgroep en de BBVA-groep.
 • c. Als u uw toestemming heeft gegeven
  Voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming.
 • d. Wanneer dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van GBI of van een derde
  Voorbeelden van gerechtvaardigde belangen van GBI zijn het verrichten van marketingactiviteiten of het beschermen van de veiligheid van onze bankactiviteiten. Het gebruik van deze grond vereist een afwegingstoets. Deze grond zal alleen worden gebruikt als het gerechtvaardigd belang van GBI of van een derde zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

9. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Binnen GBI zijn de afdelingen die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens de afdelingen die moeten voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Voor dezelfde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met dienstverleners en agenten (bedrijven in de categorieën financiële diensten, IT-diensten en logistiek). Wanneer dit het geval is, leggen wij deze partijen altijd geheimhouding op en sluiten wij alle noodzakelijke overeenkomsten, waaronder indien nodig -gegevensverwerkingsovereenkomsten.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten onze bank dient tevens te worden opgemerkt dat wij als bank verplicht zijn tot geheimhouding van alle klant gerelateerde feiten en beoordelingen waarvan wij op de hoogte zijn. We mogen informatie over u alleen openbaar maken als de wet dit vereist, als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven of als we bevoegd zijn om uw bankgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld vanwege ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde partij. Onder deze omstandigheden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld zijn:

 • Overheidsorganen en -instellingen (bijv. de AFM, de Europese Bankautoriteit, de Europese Centrale Bank, de Nederlandsche Bank, belastingautoriteiten en wetshandhavingsautoriteiten), indien sprake is van een wettelijke of reglementaire verplichting.
 • Autoriteiten, kredietbureaus, incassobureaus, advocaten, gerechten, taxateurs en controleinstanties.
 • Andere krediet- en financiële dienstverleningsinstellingen, IT-dienstverleners of soortgelijke instellingen waaraan wij persoonlijke informatie verstrekken om een zakelijke relatie met u te onderhouden.
 • Andere ondernemingen binnen de TGB-groep en de BBVA-groep, voor risicobeheer als gevolg van wettelijke of regelgevende verplichtingen.

Andere ontvangers van gegevens kunnen diegenen zijn voor wie u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens door te geven, of voor wie u ons hebt vrijgesteld van het bankgeheim in overeenstemming met een overeenkomst of uw toestemming.

10. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

Persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan derde landen (d.w.z. landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. In het bijzonder willen wij erop wijzen dat wanneer GBI uw persoonsgegevens deelt met de TGBgroep en de BBVA-groep, dit de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen zoals Turkije kan omvatten. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat er, in overeenstemming met de AVG, voldoende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u meer informatie wenst over de waarborgen die we hebben voor internationale doorgifte van persoonsgegevens, of als u een kopie van deze waarborgen wenst te ontvangen, neem dan contact op met ons FG.

11. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

GBI bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt en zolang de wet ons verplicht uw gegevens op te slaan. De bewaartermijn voor persoonsgegevens varieert van enkele maanden tot vele jaren. Op uw verzoek kunnen wij u een overzicht van de bewaartermijnen verstrekken.

12. Hoe zorgen wij voor uw persoonlijke gegevens?

De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft de hoogste prioriteit binnen alle niveaus van GBI. Hieronder vindt u een overzicht van de door ons verstrekte garanties:

 • Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en met zorg behandeld.
 • Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 • Het gebruik en de registratie van persoonsgegevens is beperkt tot het minimale dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens werden verzameld.
 • Wanneer derden worden gecontracteerd om ondersteunende diensten te verlenen, moeten zij voldoen aan onze privacy vereisten, zoals vertrouwelijkheid en in bepaalde gevallen gegevensverwerkingsovereenkomsten. Te allen tijde zullen derden worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat aan al onze eisen wordt voldaan.
 • Ons veiligheidsbeleid is gebaseerd op wet- en regelgeving, waaronder de richtlijnen en eisen van De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Vereniging van Banken.
 • Alleen bevoegd en opgeleid personeel mag toegang hebben tot en omgaan met persoonsgegevens.
 • Wij hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen, zowel technisch als organisatorisch, om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

13. Welke rechten heeft u met betrekking tot gegevensbescherming en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Als gegevenssubject heeft u het recht:

 • Op de hoogte te zijn van de manier waarop GBI uw persoonsgegevens verwerkt. Deze informatie wordt met u gedeeld via deze Privacyverklaring.
 • Toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die GBI over u verwerkt.
 • Onjuiste persoonsgegevens te rectificeren of onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Uw persoonsgegevens te wissen. Dit recht geldt echter slechts onder bepaalde omstandigheden en is niet absoluut.
 • De verwerking te beperken. Dit recht geldt echter slechts onder bepaalde omstandigheden en is niet absoluut.
 • Bezwaar te maken tegen:
  • verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen (met inbegrip van profilering);
  • directe marketing (inclusief profilering); en
  • verwerking ten behoeve van wetenschappelijk/historisch onderzoek en statistiek.
 • Op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht is niet absoluut, aangezien het alleen van toepassing is op persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt en waarbij de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een contract.
 • Niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering (bijv. geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde aspecten van u te beoordelen), en die rechtsgevolgen voor u heeft of soortgelijke gevolgen voor u heeft, tenzij:
  • dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons;
  • bij wet is toegestaan (bijv. voor fraude of belastingontduiking); of
  • u uw uitdrukkelijke toestemming geeft.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen kunt u een schriftelijk verzoek indienen met ons FG:

GarantiBank International N.V.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Keizersgracht 569-575

1017 DR Amsterdam, Nederland

Tel: +31205539700 Fax: +31206242466

E-mail: DPT@garantibank.eu

Wat de toestemming betreft wijzen wij u erop dat u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde kunt intrekken. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen voor de toekomst werkt. De verwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet beïnvloed.

14. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken?

Om een zakelijke relatie met ons aan te gaan en voor ons om onze contractuele verplichtingen na te komen, moeten we bepaalde persoonsgegevens van u verwerken, zoals naam, adres, contactgegevens. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten of uitvoeren.

Soms zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn wij volgens de regelgeving met betrekking tot witwassen verplicht u voor het aangaan van een zakelijke relatie te identificeren aan de hand van uw identiteitsbewijs en om uw naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, adres en identiteitskaartgegevens vast te leggen. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen, moet u ons de nodige informatie en documenten in de zin van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme verschaffen en moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen die uit de zakelijke relatie voortvloeien. Indien u ons niet de benodigde informatie en documenten verschaft, kunnen wij de door u verzochte zakelijke relatie niet aangaan of voortzetten.

Dit kan ook betrekking hebben op gegevens die later in de zakelijke relatie vereist zijn. Als wij u daarnaast ook om andere gegevens vragen, wordt u afzonderlijk geïnformeerd over het vrijwillige karakter van de betreffende informatie.

15. Voert GBI geautomatiseerde besluitvorming uit?

Wij voeren geen (volledig) geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de AVG uit om de zakelijke relatie te rechtvaardigen en te implementeren.

16. Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door GBI worden gewijzigd. In een dergelijk geval zal GBI u daarvan op de hoogte brengen. Deze versie werd aangemaakt op 18 mei 2018.