Informatie over FATCA-CRS

Informatie over FATCA

Overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Nederland voor de uitwisseling van informatie over Amerikaans belastingplichtigen

Op 18 december 2013 maakte het Ministerie van Financiën bekend dat Nederland een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens heeft gesloten met de Amerikaanse overheid, de zogenaamde Intergovernmental Agreement (de "NL-IGA") en daarmee is de uitvoering van de Amerikaanse belastingwet, genaamd Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) verankerd in de Nederlandse wet.

Krachtens FATCA en de IGA zijn alle financiële instellingen in Nederland vanaf 1 juli 2014 verplicht om te toetsen of hun cliënten U.S. Persons zijn. Vanaf 2015 zullen alle financiële instellingen in Nederland verplicht zijn om gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten jaarlijks te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft deze door aan de Amerikaanse belastingdienst, genaamd Internal Revenue Service (IRS).

Als bank opgericht en handelend onder Nederlands recht zal GarantiBank International N.V. ("GarantiBank") en haar branches voldoen aan FATCA overeenkomstig de IGA en andere op dit moment van toepassing zijnde IGA's of FATCA wetgeving in alle landen waar GarantiBank actief is.

Meest voorkomende vragen

1. Wat is FATCA?
FATCA, dat staat voor Foreign Account Tax Compliance Act, is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen, die buiten de VS tegoeden aanhouden, belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

2. Wat is de impact van FATCA?
FATCA heeft een verreikend effect en kan iedereen raken, of het nu een natuurlijk persoon, een organisatie, of een financiële instelling is, Amerikaans of niet-Amerikaans. De meeste landen binnen de Europese Unie hebben intergouvernementele overeenkomsten met de IRS en overeenkomstig moeten buitenlandse financiële instellingen voldoen aan FATCA of worden zij onderworpen aan 30% bronbelasting.

3. Wat moet GarantiBank doen om aan FATCA te voldoen?
GarantiBank is verplicht om:

  • alle bestaande en nieuwe klanten te screenen om diegenen te identificeren die vereist zijn om onder FATCA te rapporteren (US Reportable Accounts). Alle natuurlijke personen en rechtspersonen zullen worden geclassificeerd overeenkomstig de van toepassing zijnde FATCA status (bijvoorbeeld: U.S. Person, non-U.S. Person, Non-Documented (Recalcitrant) Person, Non-Financial Foreign Entity etc.);
  • gegevens aan de Nederlandse belastingdienst te rapporteren over alle rekeningen die direct of indirect door U.S. Persons gehouden worden, of van klanten die niet de gevraagde gegevens of documentatie verstrekken die vereist is om zo'n FATCA classificatie te voltooien.

4. Hoe weet u of u geraakt wordt?
FATCA raakt zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die als U.S. Persons voor Amerikaanse belastingdoeleinden zijn geclassificeerd. Enkele typen van organisaties die eigendom zijn van U.S. Persons zullen ook worden geraakt. De criteria om Amerikaanse belastingplicht vast te stellen, is beschreven door de IRS. U wordt mogelijk door uw bank benaderd als een of meerdere van onderstaande situaties op u van toepassing is:

  • U heeft een Amerikaans paspoort of u woont in de Verenigde Staten (inclusief houders van een green card)
  • U bent geboren in de Verenigde Staten (inclusief natuurlijke personen die geboren zijn in de Verenigde Staten maar die woonachtig zijn in een ander land en hun Amerikaans burgerschap niet hebben opgegeven
  • U heeft een Amerikaans woon- of postadres of telefoonnummer
  • U maakt periodiek geld over naar de Verenigde Staten
  • U heeft een volmacht of tekeningsbevoegdheid toegekend aan een persoon met een Amerikaans adres
  • U heeft een Per Adres (P/A) in de Verenigde Staten

Bedrijven, vennootschappen, trusts en andere juridische entiteiten gevestigd of opgericht in de Verenigde Staten (inclusief de volgende Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden) of eigendom zijn van U.S. persons vallen ook onder deze definitie.

Als u denkt dat u een Amerikaans belastingplichtige bent, wordt u verwezen naar de website van de IRS of kunt u contact opnemen met een deskundig belastingadviseur om uw persoonlijke belastingsituatie te bespreken. GarantiBank is niet in staat om enig advies met betrekking tot FATCA of uw FATCA status te geven.

5. Word ik enkel geraakt als ik een Amerikaans burger ben?
Nee, niet noodzakelijkerwijs. Als enige van bovengenoemde indicia (zie Vraag 4) in uw geval van toepassing zijn, is het mogelijk dat GarantiBank nadere informatie of documentatie van u zal vragen om vast te stellen of u een U.S. Person onder FATCA bent.

Als u een U.S. Person bent wordt u mogelijk verzocht om GarantiBank van additionele informatie of documentatie te voorzien. GarantiBank kan mogelijk ook klanten verzoeken om informatie of documenten om hun niet-Amerikaanse status te bevestigen.

6. Hoe frequent zal ik gegevens moeten verstrekken voor FATCA doeleinden?
FATCA is een voortdurend proces. GarantiBank kan mogelijkerwijs genoodzaakt zijn om contact met u op te nemen om enige details van uw gegevens te toetsen of om additionele gegevens of documentatie verzoeken om uw belastingstatus onder FATCA vast te stellen. U bent verplicht om GarantiBank te informeren over elke wijziging in uw gegevens.

7. Welk type informatie en/of andere documenten zullen vereist zijn?
We zullen communiceren met klanten om volledige gegevens en documentatie aan te leveren om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Amerikaanse belastingformulieren (de zogenaamde "withholding certificates of "W-Forms") (of equivalente "self-certifications" die door de lokale autoriteiten acceptabel worden geacht) kunnen hier onderdeel van zijn.

8. Welke informatie zal er aan de Amerikaanse belastingdienst worden gerapporteerd?
De reikwijdte van informatie die aan de IRS moet worden gerapporteerd is bepaald door de wet. Noch u, noch GarantiBank is het toegestaan om te bepalen welke data er wordt gerapporteerd. De gegevens die gerapporteerd zullen worden zal afhangen van de FATCA classificatie van de klant en zal in het bijzonder van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld: naam, adres, Amerikaans belastingnummer (U.S. Taxpayer Identification Number (TIN), van een natuurlijk persoon of van substantiële Amerikaanse eigenaren van een juridische entiteit); en van financiële aard (bijvoorbeeld: rekeningnummer, saldo/waarde).

9. Onder welke omstandigheden zal GarantiBank verplicht zijn om gegevens van een klant te rapporteren?
FATCA is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. GarantiBank zal daarom gegevens rapporteren over alle rekeningen van klanten die direct of indirect als U.S. Person geclassificeerd worden. Daarnaast is GarantiBank verplicht om gegevens te rapporteren van klanten die geen informatie verstrekken en/of documentatie die vereist is om het FATCA classificatie process te voltooien.

10. Hoe worden en/of rekeningen geclassificeerd?
Een en/of rekening die een "U.S. Person" als eigenaar/rekeninghouder heeft zal als "U.S. Reportable Account" worden behandeld en daarmee zal het gehele account aan FATCA onderworpen zijn.

11. Vervangt FATCA de bestaande Amerikaanse belastingvereisten?
Neen. Amerikaans belastingplichtigen zijn altijd verplicht geweest om hun wereldwijde inkomsten in hun jaarlijkse belastingaangifte bij de IRS aan te geven. Terwijl FATCA niet de bestaande belastingregimes vervangt, kan het echter additionele vereisten en complexiteit toevoegen aan de belastingregels die u al volgt. Daarom wordt u aanbevolen om advies in te winnen bij uw belastingadviseur betreffende uw persoonlijke situatie.

12. Wat zal er gebeuren als ik weiger om de onder FATCA vereiste gegevens of documenten aan te leveren?
Voldoen aan FATCA is een wettelijk vereiste. GarantiBank zal mogelijkerwijs informatie moeten rapporteren van klanten die ons niet van gegevens of documentatie, vereist onder FACTA, voorzien.

13. Zullen alle banken om dezelfde informatie en documenten verzoeken bij de toepassing van FATCA?
Neen, niet noodzakelijkerwijs. Alhoewel FATCA van toepassing is op alle niet-Amerikaanse financiële instellingen ("Foreign Financial Institutions") kan de manier waarop banken gegevens en documentatie van hun klanten verzamelen om hun FATCA status te bepalen variëren overeenkomstig lokale vereisten en land-specifieke IGA's. Dit kan betekenen dat u in voorkomende gevallen naar andere documentatie wordt gevraagd.

14. Kan een bank weigeren om aan FATCA te voldoen?
Neen. Als een bank niet aan haar verplichting tot openbaren onder FATCA zal voldoen zal een bronheffing van 30% van toepassing zijn op al de betrokken betalingen afkomstig van "U.S. Persons". Daarom zal GarantiBank, net als alle andere banken in Nederland, moeten voldoen aan de vereisten onder FATCA.

15. Waar kan ik meer informatie over FATCA vinden?
Om meer informatie over FATCA in te winnen kunt u de website van de IRS http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA of de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ) http://www.nvb.nl/contentpagina-s/184/fatca-belastingplichtig-in-de-v-s-subject-to-tax-in-the-u-s.html raadplegen. Wij raden u ook aan om contact op te nemen met een deskundig belastingadviseur om meer inzicht in uw persoonlijke belastingsituatie te verkrijgen.

Informatie over CRS

Uw fiscale woon- of vestigingsplaats

De Nederlandse overheid gaat vanaf 2017 met meer dan 90 landen automatisch financiële gegevens van bedrijven en personen uitwisselen om belastingontduiking tegen te gaan. Hierdoor zijn alle financiële instellingen in Nederland vanaf 2016 wettelijk verplicht om na te gaan of hun klanten mogelijk belastingplichtig in het buitenland zijn. Nieuwe klanten, en als er aanleiding is, ook bestaande klanten wordt daarom gevraagd een verklaring over hun fiscale woon- of vestigingsplaats af te geven.

De rol van GarantiBank
Het uitwisselen van belastinggegevens tussen landen is vastgelegd in de wet. Hierdoor is GarantiBank, net als alle andere financiële instellingen in Nederland, verplicht om aan nieuwe klanten altijd een verklaring te vragen over hun fiscale woon- of vestigingsplaats met opgave van het fiscaal identificatienummer van hun woon- of vestigingsland. Als u een bestaande klant bent, is de regel anders: dan moet er gevraagd worden naar uw fiscale woon- of vestigingsplaats als daar een concrete aanleiding toe is, bijvoorbeeld als er sprake is van een verhuizing naar een ander land of als een rekening wordt geopend waarvoor aanvullende gegevens nodig zijn.

Hoe weet u wat uw fiscale woon- of vestigingsplaats is?
Ieder land heeft wetten die bepalen wanneer u daar als particulier fiscaal inwoner bent of wanneer uw organisatie daar fiscaal gevestigd is. Die wetten en regels verschillen per land. In Nederland bepaalt de Belastingdienst uw fiscale woonplaats of de fiscale vestigingsplaats van uw bedrijf.

Belangrijke feiten voor de beoordeling bij particulieren zijn onder andere: waar woont of verblijft u het meeste van uw tijd; waar wonen uw partner en/of kinderen; waar werkt u; waar heeft u uw huisarts en waar lopen uw verzekeringen. De meeste mensen wonen op ëën adres. Maar als u twee of meer vaste adressen bezit, waarvan ëën of meer in het buitenland, dan kunt u fiscaal óók in het buitenland wonen. Dat betekent in de meeste gevallen niet dat u dubbele belasting betaalt. Dat komt omdat Nederland met zeer veel landen een belastingverdrag heeft afgesloten. Uw belastingadviseur kan u daarover meer vertellen.

Belangrijke feiten voor de beoordeling bij organisaties zijn onder andere: waar worden de belangrijke zakelijke beslissingen genomen; waar werken en vergaderen de bestuurders; en waar vindt de boekhouding plaats. De juridische vorm van de organisatie speelt ook nog een rol. Of uw organisatie (daarnaast ook) fiscaal gevestigd is in een ander land, hangt af van de wet in dat andere land en verschillende feiten en omstandigheden.

Als u niet weet wat uw fiscale woonplaats is, waar uw organisatie fiscaal gevestigd is en/of wat de fiscale gevolgen zijn, kunt u informatie inwinnen bij de Belastingdienst of uw belastingadviseur.

Wat betekent dit voor u?
In bepaalde gevallen vragen wij u om een verklaring af te geven over uw fiscale woonplaats of over de vestigingsplaats van de organisatie waarvan u als tekeningbevoegde vertegenwoordiger(s) optreedt. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u een rekening opent, wanneer u een buitenlands adres of telefoonnummer heeft, of wanneer uw organisatie is opgericht naar buitenlands recht.

Bij bepaalde organisaties wordt ook gevraagd naar de fiscale woonplaats van de uiteindelijk belanghebbende(n).

Wanneer u niet wilt meewerken aan het informatieverzoek, is het helaas niet toegestaan dat wij als GarantiBank een rekening voor u of uw organisatie openen. Ook zijn wij dan wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent uw fiscale woon- of vestigingsplaats verwijzen wij u naar de Belastingdienst of uw belastingadviseur. Elke overheid bepaalt zelf welke regels zij hanteert en de belastingadviseur/dienst kan u helpen in het bepalen van uw fiscale woon- of vestigingsplaats.