Disclaimer

Deze Disclaimer heeft betrekking op de toegang tot de internetsite www.garantibank.nl en/of andere internet- en elektronische connecties van GarantiBank International N.V. (GarantiBank). Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel GarantiBank tracht informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt GarantiBank geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Deze internetsite wordt vanuit Nederland beheerd en onderhouden door GarantiBank onder de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. GarantiBank is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor niet naleving van geldende lokale wetgeving inzake enige vorm van elektronische informatie-uitwisseling.

GarantiBank garandeert niet dat de internetsite connectie foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Niet toegestaan is het gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Intellectuele eigendomsrechten

GarantiBank, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GarantiBank of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Derhalve mag U informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GarantiBank is het niet toegestaan links naar sites van GarantiBank aan te bieden.

Online/elektronische communicatie

De beveiliging van de informatie-uitwisseling via de internetsite en/of per e-mail berichten, is niet gegarandeerd. Indien u gebruik maakt van elektronische informatie-uitwisseling, in welke vorm dan ook, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten lezen, onderscheppen, misbruiken, wijzigen of verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

GarantiBank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of GarantiBank op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan GarantiBank of aan u wordt gezonden.
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
  • Misbruik van deze internetsite.
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
  • Misbruik van deze internetsite.
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
  • Misbruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid omvat mede die van bestuurders en medewerkers van GarantiBank.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

GarantiBank behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, wijzigingen zijn aangebracht.